VERİLERİN SAKLANMASI

Anasayfa

VERİLERİN SAKLANMASI

VERİLERİN SAKLANMASI

Mersan Metalin bu politikada açıklanan kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak veri saklama süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

VERİ

HUKUKİ GEREKÇE

 SÜRE

İnsan Kaynakları Verisi- Özlük Dosyası

Çalışanların özlük dosyasında tutulan veriler 4857 sayılı İş Kanunu ve     6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine bağlı olarak tutulmaktadır.

10 Yıl

İK Verisi-İş Başvurusu

Başvuru değerlendirilmesi için makul süre olarak 2 yıl tutulmaktadır.

2 Yıl

Muhasebe Verileri

Muhasebe kayıtları 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine bağlı olarak zamanaşımı süresi olan 10 yıl tutulmaktadır.

10 Yıl

Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi Verileri

Tedarikçi çalışanı ve yetkilisine dair alınan mal/hizmet kapsamında gerekli fatura/makbuz ve sözleşmelerde yer alan iletişim ve kimlik verileri 6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında 10 yıl tutulmaktadır.

10 yıl          

Ziyaretçi Kayıtları

Binaların güvenliğinin sağlanması amacıyla tutulan ziyaretçi kayıtları TCK’da yer alan zaman aşımı hükümleri gereğince 2 yıl tutulmaktadır.

2 yıl

Güvenlik Kamerası

Güvenlik kamerası kayıtları 1 ay tutulmaktadır.

1 ay

İnternet Sitesi Logları

5651 sayılı kanun kapsamında internet sitesine bağlanan IP adreslerine ait log kayıtları 2 yıl süre ile tutulmaktadır.

2 yıl

İnternet Kullanım Verileri

Çalışan ve ziyaretçilere ilişkin Internet kullanım log kayıtları 5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuat gereği 2 yıl süre ile kaydedilmektedir.

2 yıl

 

KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİ AKTARIMI

Kişisel verilerin yurt içerisinde aktarılması için 6698 sayılı kanunun 8.Maddesi uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birinin sağlanması gerekmektedir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 8. Yukarıdaki durumlardan biri mevcut değilse ilgili kişinin açık rızasının alınması,

 

Burada belirtilen durumlar haricinde Mersan Metal kişisel verileri üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Mersan Metal bu politikada açıklanan veri işleme amaçlarına paralel olarak, kanunlarda öngörüldüğü gibi, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kişisel verileri yetkili kamu kurumlarına ve ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla gerektiğinde tedarikçilerine aktarır.

Çalışanların, kişisel verileri, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılır. Ayrıca bu veriler maaş, diğer mali haklar ve bireysel emeklilik sistemi ödemeleri için ilgili banka ile; tamamlayıcı sağlık sigortası için sigorta şirketi ile; muhasebe işlemleri için serbest mali müşavir ile; iş sağlığı ve güvenliği amacıyla ilgili danışmanlık firması ile paylaşılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Kanunun 9. Maddesine göre yurtdışına veri aktarımı;

 1. İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 2. Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından güvenli kabul edilen ülkeler) veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı (Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar),
 3. Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere veri aktarımında Kanunda belirtilen hallerin varlığı (Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurulun izninin bulunması,

 

durumlarında gerçekleştirilebilir. Kurulun izni bulunmadan yurtdışında bulunan üçüncü kişilere veri aktarılmaz. Mersan Metal;

 1. Kanundan veya uluslararası bir anlaşmadan kaynaklanan sebeplerden dolayı,
 2. Bir sözleşmenin ifası kapsamında zorunlu olması halinde,
 3. Fiili imkânsızlık durumunda,
 4. Mersan Metalin hukuki bir sorumluluğu dolayısı ile,
 5. Bir hakkın tesisi, korunması, kullanılması nedeniyle,
 6. Veya Mersan Metalin elzem olan bir meşru menfaati kapsamında,

Yeterli korumanın sağlanacağına ilişkin taahhütnamelerin alınması ve aşağıda belirtilen şartların sağlanması ile veri paylaşımı yapabilecektir. Bunun haricinde Mersan Metal ilgili kişinin açık rızası ile yurtdışına veri aktarabilir.

Mersan Metal, yurtdışında bulunan ve veri sorumlusu durumunda bulunan üçüncü kişilere veri aktarımı yapar ise asgari şartlarını Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği, her iki tarafın da veri sorumlusu olduğu duruma ilişkin, her iki tarafın imza ettiği bir taahhütnameyi Kişisel Verileri Koruma Kurumuna sunar. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun onayı ile söz konusu veri aktarımı yapılır. Bu onay verilmeden Mersan Metal tarafından söz konusu üçüncü kişilere veri aktarımı yapmaz.

Mersan Metal, yurtdışında bulunan ve veri işleyen durumunda bulunan üçüncü kişilere veri aktarımı yapar ise asgari şartlarını Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği, veri sorumlusu-veri işleyen arasında yapılan ve her iki tarafın imza ettiği bir taahhütnameyi Kişisel Verileri Koruma Kurumuna sunar. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun onayı ile söz konusu veri aktarımı yapılır. Bu onay verilmeden Mersan Metal tarafından söz konusu üçüncü kişilere veri aktarımı yapmaz.