KİŞİLERİN HAKLARI

Anasayfa

KİŞİLERİN HAKLARI

KİŞİLERİN HAKLARI

Herkes, Mersan Metale başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verisinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verisi eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. İşlenen verisinin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 6. Kişisel verisinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Mersan Metal kişilerin haklarını kullanmalarını kolaylaştıracak her türlü yöntemi sağlar. Ancak kişisel verilerin korunmasının bir gereği olarak kişilerin kimliklerini kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaları gerekir. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca yayımlanan tebliğ gereği başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası,
 3. Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 4. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 5. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 6. Talep konusu.

İlgili kişiler yukarıdaki bilgileri içeren bir dilekçeyi kendileri hazırlayabilecekleri gibi www.mersanmetal.com kurumsal internet adresinden edinecekleri başvuru formunu kullanarak da haklarını kullanabilirler. Mersan Metal eksik bilgi içermeyen başvuruları 30 günü geçmemek üzere en kısa sürede cevaplar. Başvuruda eksik bilgi bulunması durumunda ek bilgiler ilgilisinden talep edilerek başvuru cevaplandırılır.